Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden, betalingscondities en retourneren. BGnails gevestigd te Denhaag.
 

1. Toepasselijkheid

1. Door deze algemene voorwaarden worden beheerst: alle overeenkomsten en aanbiedingen van BGnails aangaande het door haar verkopen van nagelstylingsproducten en toebehoren, onderhoud daarop en het geven van cursussen op het gebied van nagelstyling.
2. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van de door wederpartij gehanteerde voorwaarden expliciet van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien en voor zover deze expliciet met BGnails zijn overeengekomen.
4. Indien BGnails schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden van BGnails voor het overige van kracht, ook al wordt dit niet expliciet gesteld.
5. De wederpartij kan geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden.
6. BGnails is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. 30 dagen voor het van kracht gaan van de nieuwe versie van deze voorwaarden zal zij deze aan de wederpartij met wie zij een duurovereenkomst heeft gesloten, doen toekomen. Indien de wederpartij de nieuwe versie 8 dagen na toezending nog steeds zonder bezwaar heeft behouden, zijn op alle nieuwe bestellingen de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Aanbiedingen

1. Het doen van aanbiedingen door BGnails is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren, tenzij expliciet het tegendeel schriftelijk is aangegeven.
2. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW wordt expliciet uitgesloten.

3. Prijzen

1. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen exclusief BTW en exclusief verzend- en rembourskosten. Onder voorbehoud van drukfouten.
2. Alle kosten in verband met de invoer van de producten waaronder invoerrechten, belastingen en inspecties van overheidswege komen voor rekening van de wederpartij.
3. BGnails behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen, modellen en kleuren en inhoud van verpakkingen te wijzigen, alsook producten uit de handel te nemen.
4. BGnails is gerechtigd in geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande daarentegen dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het totstandkomen van de overeenkomst worden gemeld.

4. Levering en transport

1. Een overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt altijd bij benadering en wordt geacht niet funest te zijn, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Levering der zaken geschiedt aan het leveradres van BGnails te DenHaag aan de Nunspeetlaan 293. De producten worden haar toegezonden op verzoek van wederpartij. Verzendkosten per colli worden altijd in rekening gebracht. Distributeurs betalen te allen tijde verzendkosten per colli. Voor eigen risico van de wederpartij geschiedt verzending.
3. Indien de capaciteit van BGnails op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is BGnails bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.
4. Producten welke niet op voorraad zijn, worden automatisch nagezonden.
5. BGnails streeft bestellingen op werkdagen voor 15:00 uur besteld diezelfde dag te verzenden, echter kunnen hier geen rechten aan worden verleend. Het is niet mogelijk aanvullingen aan de order toe te voegen wanneer deze verwerkt is. Toevoegingen worden vervolgens behandeld als een nieuwe order met een nieuw ordernummer.
6. Bestellingen dienen uitsluitend via internet te worden doorgegeven.

5. Garantie

1. BGnails garandeert de wederpartij dat al haar producten vrij zullen zijn van materiaalfouten en fabricagefouten.
2. Elektrische apparaten geleverd door BGnails die binnen zes maanden na levering defect zijn, kunnen ter reparatie worden voorgelegd aan BGnails mits de klachten schriftelijk zijn gemeld, retourverzendingskosten door de afnemer zijn betaald en de aankoopbon/factuur is overlegd. BGnails behoudt zich het recht voor te bepalen of het defecte apparaat wel of niet onder de garantie van het apparaat valt. BGnails staat in voor retour- en reparatiekosten indien de reparatie onder de garantie valt.

6. Reclame

1. Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het factureren of de verzending van producten dient de wederpartij binnen acht dagen na ontvangst van de producten respectievelijk de factuur schriftelijk bij BGnails te melden. De factuur of aankoopbon dient te worden meegestuurd. Wederpartij wordt geacht om de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan de op grond van de overeenkomst daaraan te stellen eisen binnen acht dagen na ontvangst.
2. Met het verstrijken van de hierboven aangegeven termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. uitgevoerde alsmede de factuur te hebben goedgekeurd. Hierna worden reclames niet meer door BGnails in behandeling genomen.
3. Indien vervanging van de producten binnen redelijke termijn niet redelijk is, heeft de wederpartij de volgende rechten: a) een prijskorting naar rato van de waardedaling van de producten als gevolg van gebreken of b) terugbetaling van de totale aankoopprijs indien het gebrek blijvend en fundamenteel in de weg staat aan het geëigende gebruik van de producten of c) BGnails, naar haar vrije keuze daaraan de voorkeur geeft boven een andere oplossing. In geval van restitutie van de totale aankoopprijs van de gebrekkige producten zal de wederpartij de producten op verzoek van BGnails aan BGnails retourneren vooraleer tot terugbetaling wordt overgegaan.
4. Het indienen van reclames ontslaat wederpartij niet van haar verplichting uit de overeenkomst met BGnails ten opzichte van laatstgenoemde.
5. Een vordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk indien deze wordt ingesteld nadat sinds de levering één jaar is verstreken.
6. De wederpartij kan geen aanspraak maken op enige andere garanties, impliciet of expliciet, uit hoofde van welke rechten ook, behoudens bovenstaande beperkte garanties.

7. Retourzendingen

1. Tenzij anders wordt overeengekomen, worden geleverde en geaccepteerde producten door BGnails enkel teruggenomen indien deze ongeopend en onbeschadigd zijn binnen een termijn van 8 dagen.
2. Retourzendingen zijn voor kosten koper en op eigen risico. Indien zaken geheel of gedeeltelijk gebruikt zijn worden zij geacht te zijn goedgekeurd.

8. Betaling

1. Tenzij expliciet anders is overeengekomen, geschiedt levering uitsluitend tegen contante betalingen of vooruitbetalingen. Daaronder worden mede verstaan: betalingen per creditcard, iDeal of pincode.
2. BGnails is gerechtigd het totale of een gedeelte van het factuurbedrag te vorderen bij wijze van vooruitbetaling, alsmede om in nader overeen te komen gedeelten te factureren, dan wel anderszins voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting door de wederpartij te verlangen. Indien de wederpartij aan dit verlangen niet tegemoetkomt, heeft BGnails het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en dient wederpartij aan BGnails de tengevolge daarvan door laatst genoemde geleden schade te vergoeden.
3. Indien wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt, is BGnails gerechtigd, onverminderd haar rechten met name op grond van artikel 10 en 15 van deze voorwaarden, om bij de volgende leveringen c.q. verrichtingen contante betaling voorafgaand aan levering af te dwingen.
4. Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsook van de door BGnails gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling ter voldoening van een andere vordering strekt.
5. BGnails is gerechtigd opvolgende leveringen al dan niet voortvloeiende uit dezelfde koopovereenkomst op te schorten totdat het volledige bedrag is overgemaakt en bijgeschreven op het rekeningnummer van BGnails indien de wederpartij een factuur niet binnen de toepasselijke termijn betaalt.                                                          
6. Wederpartij is een kredietvergoeding van 3 % van het openstaande bedrag en de wettelijke rente verschuldigd zodra een factuur niet binnen de toepasselijke termijn betaald is.

9. Kosten

1. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, en advocaatkosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, zijn begrepen, welke BGnails maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.
2. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de gevorderde hoofdsom, met een minimum van € 34,00. BGnails hoeft geen bewijs te leveren van de omvang van de kosten indien zij niet meer dan 15% van de gevorderde hoofdsom als buitengerechtelijke kosten claimt.
3. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat of deurwaarder van BGnails is gesteld, ongeacht de wederpartij daarvan op de hoogte is.

10. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle producten blijven eigendom van BGnails, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen die de wederpartij op grond van enige overeenkomst aan BGnails verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan wederpartij slechts verleend of, in voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
2. De wederpartij is niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren voordat de eigendom van de producten op de wederpartij is overgegaan. Wederpartij is slechts gerechtigd de producten, waarvan BGnails eigenaar is aan een derde te verkopen of af te leveren voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van wederpartij noodzakelijk is.
3. De wederpartij zal BGnails onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten indien en zolang BGnails eigenaar van een product is. Bovendien zal de wederpartij BGnails op BGnails's eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden.
4. Bij beslag, surséance van betaling, toepasselijkverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of faillissement van de wederpartij zal de wederpartij de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms-)rechten van BGnails. Wederpartij staat er voor in dat het beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.
5. BGnails is door wederpartij onherroepelijk gemachtigd om zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn iedere plaats te betreden waar de betreffende zaak of resultaat van dienstverlening zich bevindt en deze terug te nemen of te doen terugnemen, waar deze zich ook bevinden en al het overige te doen wat bevorderlijk kan zijn om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

11. Autorisatie

1. Het is de wederpartij niet toegestaan opleiding te geven in de producten en systemen die BGnails op de markt brengt en/of die producten en systemen te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van BGnails.

12. Aansprakelijkheid

1. BGnails aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele overgevoeligheidsreacties c.q. allergieën die kunnen ontstaan bij gebruik van de producten van BGnails. Het gebruik c.q. het werken met de producten dient onmiddellijk gestaakt te worden bij rood worden van de huid, jeuk, of het ontstaan van blaasjes. In ieder geval van astma of zwangerschap adviseert BGnails gebruikers van haar producten contact op te nemen met de huisarts.
2. BGnails is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de terzake gegeven garanties.
3. BGnails is noch op grond van de wet noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde terzake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van BGnails te allen tijde beperkt tot het aan de wederpartij gefactureerde en/of factureerbare bedrag voor het product of voor de dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
5. BGnails kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaan is door opzet en/of door (grove) schuld van door haar ingeschakelde zelfstandige hulppersonen, dan wel van tewerkgestelde personen die niet met de leiding van het bedrijf van BGnails zijn belast.
6. BGnails is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen of het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.

13. Overmacht en ontbinding

1. Onder overmacht aan de zijde van BGnails wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan BGnails van bij derden bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van BGnails, atoomkernreacties, molest alsmede iedere andere omstandigheid buiten de macht van BGnails die onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien – de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
2. Mocht een overmachttoestand langer dan één maand voortduren, dan zal wederpartij gerechtigd zijn het deel van de overeenkomst te ontbinden dat betrekking heeft op de levering van die zaken c.q. uitvoering van die werkzaamheden die ten gevolge van de overmacht niet kunnen worden geleverd c.q. uitgevoerd.
3. Mocht BGnails als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn geëindigd.
4. In geval van overmacht heeft BGnails het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden zijn de daaruit voor de wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden.
5. Indien door BGnails is bedongen dat bepaalde zaken die geleverd zullen worden afkomstig zijn van met naam genoemde fabrikanten of leveranciers, dan gelden ten aanzien van die zaken de door de fabrikant of leverancier gestelde garantiebepalingen. BGnails geeft naast die (fabrieks-)garantie geen garantie uit eigen hoofde. BGnails kan verder niet aansprakelijk worden gehouden in de nakoming van de garantieverplichtingen door genoemde fabrikant of leverancier.
6. BGnails is niet verplicht om producten te vervangen wanneer zij onderworpen zijn aan onjuist, abnormaal of onverantwoord gebruik, (be)handeling of opslag.
7. BGnails geeft geen garanties met betrekking tot het gebruik of misbruik van de producten, de verkoopbaarheid of beschikbaarheid voor bepaalde doelstellingen anders dan nagelstyling.
8. Het is de wederpartij expliciet niet toegestaan om na beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst de producten, die van BGnails afkomstig zijn en welke wederpartij nog in voorraad heeft, onder de salonprijs te verkopen dan wel te koop aan te bieden.

14. Vrijwaring en verrekening

1. Indien BGnails terzake van enige schade, waarvoor zij op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor wederpartij aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aangesproken, dient wederpartij BGnails terzake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van wederpartij gesloten dadingsovereenkomst c.q. een onherroepelijke rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak.
2. Eventueel door wederpartij ingediende tegenvorderingen welke door BGnails worden betwist kunnen niet door verrekening met en/of inhouding op het factuurbedrag worden vereffend, maar dienen afzonderlijk te worden gevorderd.

15. Ontbinding door BGnails

1. Indien wederpartij:
A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt,
B. overlijdt of onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld,
C. enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
D. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf,  heeft BGnails door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds geleverde c.q. uitgevoerde, alsook onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, rente en schade.

16.  Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is wederpartij verboden om logo’s, afbeeldingen en (gedeelten) van handleidingen, brochures, folders of nieuwsbrieven te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BGnails. Evenmin is het wederpartij toegestaan productbenamingen en gebezigde namen in de productlijnen van BGnails te vermenigvuldigen.
2. De wederpartij zal geen logo’s en/of afbeeldingen van diverse merken combineren of door elkaar heen gebruiken, maar te allen tijde het logo van het merk van het product tonen.

17. Vertrouwelijke informatie

1. Beide partijen zijn gehouden alle informatie welke van de andere partij is verkregen als vertrouwelijk te bestempelen.
2. De distributeur zal alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie wordt geopenbaard. Elke partij zal de informatie die onder de verplichting van vertrouwelijkheid valt binnen 10 dagen na beëindiging van de overeenkomst aan de rechthebbende partij ter hand stellen voor zover dat mogelijk is. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst bestaan.

18. Toepasselijk recht en geschillen

1. Alle overeenkomsten waarop de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2. Als rechter wijzen partijen de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van BGnails.
3. Het is de wederpartij expliciet niet toegestaan om na beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst de producten, die van BGnails afkomstig zijn en welke wederpartij nog in voorraad heeft, onder de salonprijs te verkopen danwel te koop aan te bieden.